am


am
• AM [æm/ ëm//ei'em] shkurtim i amplitude modulation valë AM (me amplitude të moduluar)
A.M. [ei'em] shkurtim i lat. ante meridiem para dreke
AM [æm/ ëm] n. shkurtim i artium magister magjistër i artit (Master of Arts degree (Latin))
Am [æm/ ëm] n. shkurtim i americium element kimik radioaktiv
Am. shkurtim i America Shtetet e Bashkuara të Amerikës; Amerika veriore; Amerika jugore; Amerika
am [æm/ ëm] jam
be [bi:;bi] për të qenë, jam (Infinitive to be ; Present Simple (1st pers. sing.) am ; Present Simple (2nd pers. sing. & plural forms) are ; Present Simple (3rd pers. sing.) is ; Past Simple (1st & 3rd pers. sing.) was ; Past Simple (2nd pers. sing. & plural forms) were ; Present Participle being ; Past Participle been ; Future will be )
* * *
jam

English-Albanian dictionary. 2013.